HAKİKAT Kırtasiye

Cumhuriye Mah. Temel Sok. No: 3/B Tepebaşı – ESKİŞEHİR

Tel-Faks: (0-222) 234 57 41